Ochrona Cennych Siedlisk przyrodniczych


Siedliska przyrodnicze

To pojęcie wprowadzone przez prawo Unii Europejskiej w
ramach wyznaczania sieci obszarów Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Sieci Natura 2000 powstały w celu identyfikacji obszarów lądowych lub wodnych, na których występują cenne dla wspólnoty gatunki zwierząt i roślin. Jest to forma ochrony przyrody, która uzupełnia i wspomaga istniejące krajowe formy ochrony przyrody tj. ( parki narodowe, rezerwaty przyrody )

Charakterystyczność obszarów Natura 2000 jest to, że w jej skład wchodzą wszystkie formy ochrony przyrody i ma on zasięg ponadkrajowy. Warto też dodać, że obszary Natura 2000 poniekąd zasłaniają te miejsca, które z różnych powodów nie zostały objęte przedmiotem ochrony, a są istotnym obszarem występowania siedlisk czy innych ważnych gatunków rzadkich i zagrożonych.
Sieć Natura 2000 dzieli się na dwa obszary specjalnej ochrony: OSO ( zwany obszarem ptasim ) i SOO ( zwane obszarem siedliskowym ). Podstawą prawną ich działania są Dyrektywy 2009/147/WE zwana dyrektywą ptasią oraz Dyrektywa 94/43/EWG zwana
dyrektywą siedliskową.

Obszary Natura 2000 występują jedynie po stronie polskiej. W regionie Roztocza odnotowano dotychczas 20 typów siedlisk przyrodniczych, 5 gatunków roślin, 27 gatunków zwierząt i 83 gatunki ptaków.

 

Siedliska Przyrodnicze

Liczba siedlisk w Polsce

Liczba siedlisk Roztocza

Lasy

16

7

Wody i torfowiska

17

8

Łąki i murawy

35

5

Rośliny i zwierzęta

Liczba gatunków w Polsce

Liczba gatunków Roztocza

Mszaki

5

3

Paprotniki

4

Rośliny kwiatowe

32

2

Mięczaki

7

Owady

33

10

Minogi

2

2

Ryby

18

3

Płazy

4

2

Gady

1

1

Ptaki

129

83

Ssaki

27

9


Siedliska przyrodnicze

Sposród siedlisk przyrodniczych występujących na roztoczu, o dużej powierzchni i dobrym stanem zachowania można wymieć : żyzne buczyny, bory jodłowe oraz grądy subkontynentalne. Pozostałe siedliska to lasy ( bory bagienne i łęgi ), łąki w dolinach rzek , wody i torfowiska, które są ważną składową bioróżnorodnością ekosystemów Roztocza, decydującym o bogatym i zróżnicowanym świecie roślin i zwierząt.

W przypadku roślin, które są objęte przedmiotem ochrony Natura 2000  na zainteresowanie zasługują stanowiska obuwika pospolitego, bezlistu okrywowego i widłozębu zielonego

Fauna obszaru Natura 2000 sposród 27 gatunków, aż 18 posiada status przedmiotu ochrony. Na uwagę zasługują prężne populacje ( lęgowe i zimujące ) nietoperzy, populacje drapieżników – wilka i rysia, oraz jedyne w Polsce, stanowisko motyla nocnego ksylomki striks oraz smużki stepowej.

W świecie ptaków aż 26 gatunków jest objęte przedmiotem ochrony. Roztocze jest miejscem występowania bociana czarnego, trzmielojada, orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego.

Materiał powstał dzięki książce Tadeusza Grabowskiego ,, Roztocze i Człowiek ‘’ wydanej w 2015 roku w Zwierzyńcu.

 

Źródła:

Tadeusz Grabowski, Roztocze i Człowiek, s.250, Zwierzyniec, 2015

Tadeusz Grabowski, dz. cyt., s. 253

Tadeusz Grabowski, dz. cyt., s. 257