CHRONIMY
ROZTOCZE

TRANSGRANICZNE CENTRUM INFORMACJI EKOLOGICZNEJ

Kim jesteśmy?

Transgraniczne centrum informacji ekologicznej to przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa mające na celu ochronę środowiska naturalnego Roztocza.

Zajmujemy się przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń o zagrożeniach ekologicznych oraz przekazywaniem ich odpowienim instytucjom.

Transgraniczne Centrum Informacji Ekologicznej powstało przy Stowarzyszeniu Samorządów Euroregion Roztocze wraz z partnerem Stowarzyszeniem Samorządów Euroregion Roztocze Ukraina, który realizuje projekt pn.„ Euroregion Roztocze jako przykład dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa naturalnego”. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Główne założenia projektu, to promowanie odnawialnych źródeł energii, ekologicznych środków transportu oraz opracowanie planów w celu zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi oraz przedstawienie korzyści wynikających ze współpracy samorządów zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Projekt ten jest odpowiedzią na ustalone potrzeby społeczne w oparciu o analizę uwarunkowań na Ukrainie. Celem projektu jest transformacja rozwiązań w kierunku zeroemisyjnej gospodarki, które mogą być inspiracją dla samorządów na Ukrainie.

Jedną z metod jest recykling czyli ponowne przetwarzanie odpadów. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Cała metoda działania recyklingu polega by wykorzystane surowce dało się ponownie wykorzystać. Dlatego w gospodarstwach domowych tak ważna jest segregacja na odpowiednie frakcje odpadów.

Kolejnym sposobem ochrony środowiska jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Energia elektryczna produkowana dzięki panelom fotowoltaicznych jest całkowicie ekologiczna. Na dodatek nadwyżki energii mogą być wykorzystywane przez innych odbiorców.

Ograniczenie wykorzystania wody również pomaga środowisku. Zasoby wody słodkiej są bardzo ograniczone ( tylko 3 % całej wody na ziemi ). Dlatego warto dbać o szczelność domowych wodociągów, wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania roślin, czy zakręcanie kurka podczas np. mycia zębów.

Szkodliwe substancje pochodzą z przemysłu chemicznego, jak i ze spalin samochodowych. Skutkiem tego są choroby serca i układa oddechowego , a także zmniejszenie jakości roślin uprawnych oraz spadku plonów.

Zanieczyszczenie wód

Z powodu nieodpowiedniego sposobu oczyszczania ścieków, do zbiorników wodnych dostają się różne substancje np. nawozy sztuczne stosowane w rolnictwie czy wydzielanie spalin przez transport lądowy i wodny.

Kwaśne Deszcze

Konsekwencją tego zagrożenia jest spadek jakości gleb oraz lasów. Dla człowieka kwaśne deszcze mogą być powodem chorób układu oddechowego, a dla miejskich budynków czynnikiem niszczących elewację zabytków.

Efekt Cieplarniany

Potocznie efekt ten nazywany jest globalnym ociepleniem. Gazy cieplarnianie powodują podwyższenie temperatury na świecie co prowadzi do klęsk żywiołowych, takich jak huragany, tornada czy powodzie. Niestety gdy dane miejsce jest oddalone od zbiorników wodnych powoduje to również susze.

Degradacja gleb

Wpływ na to zagrożenie ma zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze oraz stosowanie sztucznych nawozów. Rośliny uprawiane na zanieczyszczonych glebach często zawierają toksyczne substancje, co może spowodować zatrucie pokarmowe.

0

Obszarów ochrony ścisłej

0

Parki krajobrazowe

0

Zagrożonych gatunków

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw

Zagranicznych RP.